Charter met betrekking tot de behandeling van uw persoonlijke gegevens 

Door het formulier op deze site in te vullen, stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens en machtigt u AARON Sarl, in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, om uw persoonsgegevens in haar database te verzamelen en te verwerken, zoals uw naam, voornaam, persoonlijk adres, telefoonnummer, opleiding, professionele ervaring, diploma's, onderscheidingen, verslagen van gesprekken enz., en meer algemeen, alle inlichtingen en persoonsgegevens die u spontaan in het kader van uw sollicitatie zult verstrekken.

AARON Sarl deelt u mee dat het uw profiel ook kan verrijken met informatie die u aangaat, namelijk informatie die werd verzameld (i) tijdens schriftelijke, telefonische of fysieke gesprekken met u en (ii) informatie van professionele sociale netwerken of van enige bron van openbare informatie, wanneer dergelijke informatie nuttig is voor het beheer van uw sollicitatie. 

Deze gegevens worden elektronisch verwerkt om uw aanvraag te beheren. Uw gegevens kunnen ook worden opgenomen in een cv-database, waardoor AARON Sarl u indien mogelijk ook nog andere voorstellen kan doen.

Om de externe en interne rekrutering te vergemakkelijken gebruikt AARON Sarl de DigitalRecruiters software, gepubliceerd door het bedrijf BANKESS, om vacatures te verspreiden, sollicitaties te verzamelen en te beheren. 

AARON Sarl treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van de verstrekte persoonsgegevens en BANKESS treedt op als onderaannemer. 

Gezien het doel, dat bestaat in het verwerken van de persoonsgegevens van kandidaten die reageren op vacatures en het integreren van gegevens over kandidaten in de cv-database van AARON Sarl , is de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk voor het nastreven van de legitieme belangen van AARON Sarl met name het beheer van haar wervingsprocessen, alsook voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die kunnen bestaan tussen AARON Sarl en kandidaten die reageren op haar vacatures.

Deze gegevens worden gehost in Frankrijk en worden doorgegeven aan de personen die verantwoordelijk zijn voor de werving binnen AARON Sarl om hen zo in staat te stellen uw sollicitatie te bekijken.

Velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht en zonder antwoord hierop kan de opvolging van uw aanvraag in het gedrang komen. In andere gevallen zijn deze facultatief en hebben zij geen gevolgen voor het bekijken van uw dossier.

Door de voorwaarden van dit Charter te aanvaarden, machtigt u AARON Sarl om, indien nodig, uw persoonlijke gegevens mee te delen aan andere bedrijven van de groep, met inbegrip van deze die zich mogelijk buiten de Europese Unie bevinden, met het oog op het beheer van uw sollicitatie en de verrijking van haar cv-databank. AARON Sarl verklaart dat het de nodige maatregelen heeft genomen om het doorgeven buiten de Europese Unie te controleren en uw persoonsgegevens te beschermen. U kunt, op eenvoudig verzoek aan AARON Sarl volledige informatie vragen over de overgedragen gegevens, de exacte ontvangers van de informatie en de middelen die zijn gebruikt om deze overdracht te beheren.

De persoonlijke gegevens van kandidaten buiten het bedrijf worden bewaard voor een maximale periode van 2 jaar na het laatste contact met onze recruitmentafdeling, waarbij het begrip ‘laatste contact’ wordt opgevat als de datum waarop u hebt ingestemd met het verzamelen van uw gegevens. Voor interne toepassingen worden ze bewaard gedurende de diensttijd van de werknemer in het bedrijf.

Wij delen u mee dat de gegevens die op u betrekking hebben worden gedigitaliseerd en vertrouwelijk worden behandeld, waarbij veiligheids- en vertrouwelijkheidsmaatregelen zijn genomen om de online geplaatste persoonsgegevens te bewaren.

Als onderaannemer van AARON Sarl is de onderneming BANKESS gemachtigd om uw persoonlijke gegevens in te zien wanneer dit nodig is, in het bijzonder in het kader van het beheer en onderhoud van de carrièresite en de sollicitatiebeheertool van het Bedrijf, maar het mag deze gegevens niet doorgeven aan zijn eigen onderaannemer zonder eerst toestemming van het Bedrijf te hebben verkregen. Het kan gebeuren dat BANKESS uw persoonsgegevens op verzoek van een gerechtelijke instantie moet doorgeven.

U kunt te allen tijde uw recht van verzet om legitieme redenen uitoefenen, evenals uw recht op toegang tot, aanpassing en verwijdering van uw persoonlijke gegevens, door te mailen naar het volgende adres: data@am-vintage.com

U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbeschermings (DPO) van de verantwoordelijke voor de verwerking Sophie PAOLI – data@am-vintage.com

U hebt ook het recht om AARON Sarl te vragen u al uw persoonlijke gegevens in een gestructureerd formaat toe te sturen.

U hebt in ieder geval het recht om, indien nodig, een klacht in te dienen bij de CNIL ("Commission Nationale Informatique et Libertés", de Franse gegevensbeschermingsautoriteit) (www.cnil.fr).